சுவிஸில் வசிக்கும் நீங்கள் இலங்கையில் வீடு விற்று சுவிஸில் வீடு வாங்க - இதோ ஓர் இலகு வழி

Nilaat month's ago

இலங்கையில் எந்த மூலையில் இருக்கும் வீடு எனினும் சுவிஸில் இருந்துகொண்டே அதனை விற்று சுவிஸில் வீடு வாங்கலாம்...

எவ்வாறு தெரியுமா...? எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அனைத்தும் விபரமாக தெளிவுபடுத்துவோம்....

சுவிஸில் வீடு வாங்க, கட்ட விரும்புவோரின் முக்கிய கவனத்திற்கு....