யாழ். நவாலியில் விற்பனைக்குள்ள காணி

Nilaat year ago

யாழ்ப்பாணம் நவாலியில் 22 பரப்பளவைக் கொண்ட காணி விற்பனைக்குள்ளது.

அது தொடர்பான மேலதிக விபரங்களைப் பெற்றுக்கொள்ள கீழுள்ள தொலைபேசி இலக்கத்தினூடாக தொடர்பினை மேற்கொள்ளவும்.