மாத்தளை முத்துமாரியம்மன் ஆலய பிரதம குருக்கள் சிவானந்த குருக்கள் அம்பிகை பாதம் சரண் அடைந்துவிட்டார்.

Rehaat day's ago

மாத்தளை முத்துமாரியம்மன் ஆலய பிரதம குருக்கள் சிவானந்த குருக்கள் அம்பிகை பாதம் சரண் அடைந்துவிட்டார்.