ஐயப்பனுக்கு மாலை அணிபவர்கள் சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்

Keerthiat year ago

இதம் ஆஜ்யம், கமமண்டல
கால மகரகால பரஹமசியவ்ர
தேன ஹரிஹர புத்ர தர்ம

சாஸ்த்ர பிமஷதர்த்தம் பூரயாகி

பொருள்:
ஐயப்ப சுவாமியே! மாலை அணிந்து சபரிமலைக்கு செல்லும் சுவாமிமார்களான நாங்கள் அறிந்தும் அறியாமலும் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால், அதை மன்னித்து, பதினெட்டுப் படிகளையும் ஏறச்செய்து, நல்ல தரிசனத்தை அளிக்க வேண்டும்.