அனைத்து உணவு விடுதிகளுக்கும் ஆரோக்கியமான BIO TAKEAWAY BOXகளுக்கும்

Nilaat month's ago

அனைத்து உணவு விடுதிகளுக்கும் மற்றும் TAKEAWAY களிலிருந்து  உணவுகளை உங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆரோக்கியமாக உணவுகளை எடுத்துச்செல்ல BIO TAKEAWAY BOX களை எம்மிடம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். 

நோய்கள் நிறைந்த உலகில்  வாடிக்கையாளர்களின் ஆரோக்கியம் உங்கள் கையில்.

ஆம் இன்றே நாடுங்கள்.

ஆரோக்கியமான BIO TAKEAWAY BOX களை உங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்கள்.

  • தரமான பொருள்… 
  • நாணையமான விலை… 
  • ஆரோக்கியமான வாழ்வு…

மேலதிக விபரங்களுக்கு CLICK HERE