விமான பயணசீட்டு வாங்கும்பொழுது கவனிக்கவேண்டியவை

Kanimoli
1 year ago
விமான பயணசீட்டு வாங்கும்பொழுது கவனிக்கவேண்டியவை

-ஏமாராதீர்கள் கவனிக்கவும்- விமான பயணசீட்டு வாங்கும்பொழுது கவனிக்கவேண்டியவை டிக்கெட் கட்டணதத்கை 24/12 மாதங்கள் பிரித்து கட்ட முடியுமா?

 பயணம் தடைப்பட்டால் கட்டிய கட்டணத்தை மீழ பெற முடியுமா?

 எத்தனை கிலோ பொருட்க்கள் கொண்டு செல்ல முடியும்?

 எத்தனை மணித்தியாலம் TRANSIT செய்யவேண்டும்? காப்புறுதி இருக்கா?

 டிக்கெட் பயண திகதி மாற்றினால் எவ்வளவு தண்டம் கட்டவேண்டு? 

இவை முக்கியமானவைகள். மேலதிக கேழ்விகள் இருந்தாலோ, விமானப் பயண சீட்டை உடன் அல்லது 24 மாதத்தில் கட்டிப் பெற்றுக்கொள்ள AMMAS TRAVELS TEL: 041 790 64 68 MOB: 076 773 77 77