திருவையாறு மகா வித்தியாலயத்தை ஒரு தாவரவியல் பூங்காவிற்கு இணையாக மாற்ற முடிவு

#Sri Lanka #School #Kilinochchi #Tree #Lanka4 #School Student
vithusha saba
4 days ago
திருவையாறு மகா வித்தியாலயத்தை ஒரு தாவரவியல் பூங்காவிற்கு இணையாக மாற்ற முடிவு

திருவையாறு மகா வித்தியாலயத்தை ஒரு தாவரவியல் பூங்காவிற்கு இணையாக மாற்ற வேண்டும் என்பதே அதிபர் திரு விக்னராஜா அவர்களின் இலட்சியம் அதற்குத் தூண்டுதலாக என்னால் 50க்கும் மேற்பட்ட வித்தியாசமான 150 மரங்கள் நடுகை

மேலும் மரண அறிவித்தல்களுக்கு