சுவிட்சர்லாந்து 2021ஆம் ஆண்டில் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டில் (R&D) உலகில் நான்காம் இடம் வகிக்கிறது.

#Switzerland #Development #Lanka4 #சுவிட்சர்லாந்து #லங்கா4 #Research #World
சுவிட்சர்லாந்து 2021ஆம் ஆண்டில் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டில் (R&D) உலகில் நான்காம் இடம் வகிக்கிறது.

2021 ஆம் ஆண்டில் சுவிட்சர்லாந்து CHF 24.6 பில்லியனை ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டில் (R&D) முதலீடு செய்துள்ளது, இது தொற்றுநோய் தாக்குதலுக்கு முன்னருந்த 2019 ஐ விட 4% அதிகமாகும்.

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3.4%க்கு சமமான R&D முதலீட்டுடன், சுவிட்சர்லாந்து சர்வதேச அளவில் அமெரிக்கா (3.5%), தென் கொரியா (4.9%) மற்றும் இஸ்ரேல் (5.6%) ஆகிய நாடுகளுக்குப் பின் நான்காவது இடத்தில் உள்ளது.

 சுவிட்சர்லாந்தில் 2021 இல் R&D முதலீடு, கடந்த கணக்கெடுப்பின் ஆண்டான 2019 உடன் ஒப்பிடும்போது 4% அதிகமாகும். R&D நடவடிக்கைகள் முக்கியமாக உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் (28%) மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் (68%) 140,000 மக்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டன. மத்திய அரசு மற்றும் இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்கள் மீதமுள்ள 4% ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டன.